Anantrao Karandikar

From PhalkeFactory

Karandhikar, Divekar and Patankar.jpg

Karandhikar, Divekar and Patankar

Page27.jpg anantrao karandikar in phalke's journey same as Dr.Prabhakar - restores Phalke’s sight in phalke's journey